Czasopismo "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki"" zostało założone w 1976 roku przez prof. Leszka Nowaka, wybitnego filozofa, badacza i edytora. Prezentuje ono prace filozoficzne, metodologiczne i teoretyczne z szerokiego zakresu badań przyrodoznawczych i humanistycznych. W wydanych dotąd 23 tomach opublikowano prace autorów polskich, jak również artykuły uznanych autorów zagranicznych.

Większość opublikowanych prac utrzymana była w paradygmacie badawczym tzw. Poznańskiej Szkoły Metodologicznej. Jej cechą znamienną było i jest eksponowanie refleksji metodologicznej odznaczającej się pogłębionym namysłem nad metodologiczną strukturą i rozwojem wiedzy naukowej, osobliwością zaś zaznaczanie idealizacyjnego statusu twierdzeń naukowych, które są niezbywalnym składnikiem zarówno wiedzy przyrodniczej jak i społecznej. Idee te oddawał także skład redakcji, bo zasiadali w niej reprezentanci tej szkoły.

W 1994 roku nazwa czasopisma została zmieniona na "Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki". Jednakże po ponad dwudziestu latach, w czasie których zaznaczył się intensywny rozwój nowych dyscyplin naukowych, a także pojawiły się wyraźne tendencje do integrowania już istniejących, uznaliśmy, że powracamy do pierwotnego tytułu, tj. "Poznańskich Studiów z Filozofii Nauki". Ten tytuł dokładniej oddaje zarówno obecne tendencje rozwoju nauki, jak i profil tematyczny prac jakie zamierzamy ogłaszać w najbliższym czasie. Corocznie ukazywać się będzie jeden tom czasopisma, na który złożą się dwa numery, pomyślane jako prezentacja prac na określony, ważny badawczo temat.

Jerzy Brzeziński
Krzysztof Łastowski
(redaktorzy naczelni)