INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PRZESYŁANIA I KWALIFIKACJI MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki publikują oryginalne artykuły filozoficzne, metodologiczne i teoretyczne z szerokiego zakresu badań przyrodoznawczych i humanistycznych.

2. W czasopiśmie publikowane są nie drukowane wcześniej teksty o postaci (i) teoretycznych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, (ii) sprawozdania z badań empirycznych, (iii) przeglądy badań i stanowisk, (iv) recenzje.

3. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzyjnej, na podstawie której kwalifikowany jest do druku lub odrzucany.

4. Artykuły zakwalifikowane do druku ukazują się w cyklu półrocznym. Redakcja nie płaci Autorom za publikacje.

5. Korespondencję należy kierować na elektroniczny adres czasopisma:

poznstud@amu.edu.pl

lub na adres pocztowy:

Instytut Psychologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań

PROCES RECENZJI

Wszystkie teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane przez dwóch recenzentów. Recenzentami są specjaliści współpracujący z czasopismem.

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Artykuł przeznaczony do druku w Poznańskich Studiach z Filozofii Nauki powinien zostać dostarczony do Redakcji w wersji elektronicznej na podany powyżej adres e-mailowy lub w wersji wydrukowanej (wraz z nośnikiem elektronicznym) na powyższy adres pocztowy.

2. Objętość artykułu przeznaczonego do druku nie powinna przekraczać 20 stron łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami, streszczeniem (¼ strony) oraz zestawem słów kluczowych.

3. Artykuł powinien zawierać również
– tytuł,
– streszczenie oraz
– zestaw słów kluczowych
w języku angielskim.

4. Artykuł powinien zostać przygotowany w edytorze Microsoft Word lub Open Office.

5. Oprócz artykułu przekazywanego do druku, w odrębnym pliku elektronicznym przesłane powinny zostać dane o autorze. Powinny one zawierać imię i nazwisko autora, pełną nazwę miejsca pracy i nazwę miejscowości, adres do korespondencji oraz tytuł artykułu.

KWALIFIKOWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Nadesłane artykuły są oddawane do recenzji. Recenzje są obustronnie anonimowe: recenzenci nie znają autorów, autorzy – recenzentów.

2. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję odrzucenia lub przyjęcia artykułu do druku. Autor zostanie powiadomiony o decyzji Redakcji.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych uzupełnień oraz poprawek stylistycznych i nieścisłości terminologicznych. W przypadku zasugerowania przez Recenzenta lub Redakcję większych zmian w tekście, artykuł zostaje zwrócony Autorowi z prośbą o dokonanie poprawek.

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO DRUKU

1. Artykuł przeznaczony do druku w Poznańskich Studiach z Filozofii Nauki należy przygotować do druku z podwójną interlinią. Preferowana czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman/Courier.

2. Poszczególne czcionki:

Tytuł artykułu: 16, pogrubiony, wyśrodkowany
Tytuły paragrafu: 13, pogrubiony, do lewej
Tekst główny: 12
Literatura: 9

3. Stosowane są przypisy umieszczane u dołu strony.

4. Odnośniki do literatury należy umieszczać w tekście zasadniczym według formatu: nawias, nazwisko, data wydania, strona, nawias.

Przykład: Ta ostatnia metoda pozwoliła neuroestetykom (por. Zeki 1999, s. 122) uchwycić zależności…

5. Na końcu artykułu zamieścić należy spis literatury, według formatu podanego w przykładach:

a) Artykuł w czasopiśmie

Przykład: Allman, J.M., Kaas, J.H. (1971). Represenstation in the Visual Field in Striate and Adjoining Cortex of the Owl Monkey. Brain Research 35, 86-106.

b) Artykuł w pracy zbiorowej

Przykład: Nowak, L. (1993). On Creativity in Theory-Building. W: Brzeziński, J., Di Nuovo, S. et al. (red.) Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, s. 131-142.

c) Książki

Przykład: Kmita, J. (1971) Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. Warszawa: PWN.

1. Ryciny powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający, następujący po zapisie „Ryc.1:”, „Ryc.2:” etc. Zdjęcia oraz złożone schematy wchodzące w skład rycin powinny zostać dostarczone redakcji w postaci osobnych plików graficznych. Powinny one zostać wykonane i zapisane z należytą starannością; powinny być czytelne.

2. Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający następujący po zapisie „Tab.1:”, „Tab.2:”. Obowiązuje taki sama procedura ich przygotowywania i przekazywania redakcji jak w przypadku rycin (por. powyżej pkt. 5).

3. Na końcu artykułu należy umieścić streszczenie w języku angielskim, które nie powinno przekraczać ¼ strony. Po streszczeniu należy umieścić słowa kluczowe (max. 5).

4. W sprawach technicznych nieuregulowanych niniejszą instrukcją prosimy o kontakt z Redakcją.